Ladataan...
kaiuton huone täynnä eristettä

Kandidaatintyö: Kaiuton huone kaiutinmittauksissa

Kandidaatintyöni aiheena Lappeenrannan teknillisen yliopiston opinnoissa oli LUT:n kaiuttoman huoneen käyttö kaiutinmittauksissa.

 

kaiuttoman huoneen takaseinä
Yliopiston kaiuton huone.
Kandityön aihe 

Työssä käsittelin yliopiston kaiuttoman huoneen soveltuvuutta kaiutinmittauksiin ja erityisesti kaiuttimen vapaakenttävasteen mittaamiseen. Kun kaiuttimen vaste mitataan sellaisessa tilassa, jossa heijastuksia ei pääse syntymään tai ne eivät saavu mittauspaikalle, on mitattu vapaakenttävaste.

 

kaiutinmittauksen kokoonpano
Esimerkki kaiutinmittauksissa käytetystä laitteistosta.
Sisältö

Työssä tarkastellaan kaiutinmittauksia ja ääntä seuraavin aihepiirein:

 

Mittauskokoonpano

Mittauskokoonpanoon voi kuulua esimerkiksi mittausmikrofoni, esivahvistin ja audioanalysaattori sekä pulssigeneraattori, sen vahvistin ja mitattava kaiutin.

 

Mittausmikrofoni

Mittausmikrofoni voi olla tyypiltään vapaakenttämikrofoni, diffuusin äänikentän mikrofoni tai painemikrofoni.

 

Kaiutinmittauksen testisignaali

Kaiutinmittauksissa käytettäviä testisignaaleja ovat esimerkiksi eri tyyppiset kohinat, sinipyyhkäisy tai impulssisignaali.

 

Kaiuttimen suuntautuvuus

Suuri kaiutin suuntaa lyhyttä aallonpituutta eli korkeaa taajuutta tehokkaasti osoitettuun suuntaan. Matala taajuus sen sijaan säteilee kaiuttimesta jokaiseen suuntaan.

 

Vapaakenttä- ja tehovaste

Tehovaste sisältää suoran kaiuttimen äänen lisäksi huoneen pinnoilta mittauspaikalle heijastuneet ääniaallot. Tehovasteesta voidaan tarkastella huoneen vaikutusta ääneen.

 

Kaiuttimen kauko- ja lähikenttä

Kaiuttimen kaukokenttä on vähintään kolme kertaa kaiutinelementin kalvon halkaisijan mitan etäisyydellä kaiuttimesta.

 

Kaiuttimen akustinen keskipiste

Kaiutin voidaan mieltää pistemäiseksi äänilähteeksi, kun sitä tulkitaan sen akustisesta keskipisteestä. Yleensä kaiuttimen akustinen keskipiste sijaitsee vaakatasossa keskellä kaiutinta ja pystytasossa kaiutinelementtien välissä.

 

Äänen vaimentuminen

Matalan taajuuden vaimentaminen vaatii enemmän vaimennusmateriaalia kuin korkean taajuuden vaimentaminen. Vaimennuksen tehokkuus määritellään absorptiokertoimella.

 

Seisovat aallot

Seisova aalto muodostuu, kun ääniaallon puolikas vastaa seinien välistä etäisyyttä toisistaan. Seisovat aallot vahvistavat toisiaan, jolloin tuloksena on kasvanut äänenpaine.

 

Lisäksi pohdin kaiutinmittauksien valmistelua IEC:n (International Electrotechnical Commission) standardin 60268-5 näkökulmasta. Standardissa määritellään, miten ja millaisissa olosuhteissa kaiutinmittaukset tulisi tehdä.

 

materiaali äänen vaimentamiseen
Vaimennusmateriaalin kartion pituudella on suuri merkitys sen alimpaan absorbointitaajuuteen.
Kaiuttoman huoneen alarajataajuus

Teoreettisesti tulkittuna yliopiston kaiuttoman huoneen vaimennusmateriaali rajoittaa alarajataajuuden arvoon 900 Hz. Alemmalla kuin 900 Hz taajuudella, huone ei ole enää kaiuton.

 

Kaiuttomassa huoneessa tehdyn kaiutinmittauksen tuloksen perusteella huone ei kuitenkaan heijastanut ääntä taajuusalueella 400 – 20 000 Hz.

 

metallinen lattiaritilä
Kaiuttoman huoneen kävelyalusta on metalliverkkoa, jotta sen alapuolella oleva lattia voidaan vaimentaa eristeillä.
Kaiuttoman huoneen ylärajataajuus

Ylärajataajuuden määrittävät huoneessa olevat kiinteät kalusteet, kuten valot, pistorasiat ja lattiaritilä. Myös käytettävä mittausmikrofoni voi vaikuttaa ylärajataajuuteen.

Seisovat aallot

Yliopiston kaiuttomassa huoneessa syntyy seisovia aaltoja taajuusalueella 43 – 270 Hz. Kriittinen taajuus kertoo mille taajuudelle asti seisovat aallot ovat merkitseviä.

 

impulssivaste mitattuna yksikköimpulssista
Yksikköimpulssi on kestoltaan vain muutaman millisekunnin.
Mittaussignaali

Impulssisignaalin avulla voidaan mitata taajuuksia, jolloin huone ei ole enää kaiuton. Oikein tulkittuna voidaan impulssivasteesta erottaa suora kaiuttimen ääni heijastuksista.

Johtopäätökset

Olennaisena asiana työssä on alarajataajuus, jonka määrittäminen teoreettisesti oli hankalaa, sillä huoneessa käytetystä vaimennusmateriaalista oli enää hyvin vähän tietoa saatavilla.

 

Jatkotutkimusta työhön saisi erityisesti absorptiokertoimen selvittämisestä. Kertoimen avulla voitaisiin ylä- ja alarajataajuudet määrittää tarkemmin.

 

Mikäli haluat lukea koko kandidaatintutkielman, löytyy se alta:

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018100937894

Vastaa